KA13固件汇总飞傲社区|飞傲官方论坛|飞傲产品官方交流平台
回复:3 阅读:4183   2023-09-28 16:40:06


需要在window电脑上进行升级
KA13 v0.12固件更改点如下:                                                                2023.11


1.优化切歌,播放/暂停时产生的POP声。


KA13 v0.12固件下载链接:点击


KA13 v0.11固件更改点如下:                                                                2023.09


1,修改音量控制模式,调整为播放端和KA13耳放端独立控制音量;

2,优化部分静音时序,改善个别手机播放出现POP音、杂音问题。


KA13 v0.11固件下载链接:点击

3条回复 正序排序 倒序排序  GO!